3 שפות תכנות או איך עושים את זה באמצעות מחשב?

יד ~ ת לא ; - דץז : יי ע ~ ד' ~ ) יםלתח פ ( 6 , א " המחשבות על בעיות אלגוריתמיות והניסיונות לפתור אותן הס טוביס ויפיס , ובוודאי כבר ברור לך שיש בכך למעשה תועלת גס לפתרון בעיות שאין להס קשר למחשביס , כגון אפיית עוגות , החלפת צמיג , בניית ארונות וחיפוש בספר טלפוניס . אולס אנו מתענייניס בעיקר באלגוריתמיס המיועדיס לביצוע באמצעות מחשב . לכן , לפני שנמשיך לסקור את ההיבטיס המדעיים של האלגוריתמיקה , עלינו להקדיש מעט זמן לדיון באופן קישורם של אלגוריתמיס למחשבים ממשיים . כפי שציינו בפרק , 1 אפילו המחשב המתוחכם ביותר אינו אלא מאגר גדול ומאורגן היטב של סיביות . יתר על כן , מחשב מסוגל בדרך כלל לבצע רק מספר קטן של פעולות פשוטות ביותר עליהן , כגון איפוס סיבית , וכן בדיקה ושינוי ערכה של סיבית ( ראה איור ( . 1 . 1 כיצד אפוא נציג אלגוריתם למחשב ממשי , וכיצד נגרום למחשב לבצע את התהליך המתאים , זה שאכן אליו התכוונו ? הבה נציג את השאלה בצורה יותר בוטה : כיצד נגרום לאותו גולם , המסוגל לכל כך מעט , לבצע באופן כה מרשים את אותם אלגוריתמים מתוחכמים שתיכננו ועיבדנו בזהירות ובדקדקנות כה רבה ? מובן ששאלה זו הופכת ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה