איור ‭2.6‬ חיפוש ומנוות משפטים המכיל,ם יכסףי באמצעות שגרה