איור ‭2.5‬ תרשיס זרימה טכימטי לאלגןריתס חיפןש ןמניית המשפטיס המכיליס יכטףי