איןר ‭2.2‬ השלביס העיקרייס במייו ביעית של רשימה בת שמינה פריטיס (החיציס מצביעיס על פריטיס ששינו מיקוס ‭(.‬