הקיץ של אביה (אלי כהן 1988)

שעליה כתוב בעברית " ברוכים הבאים לטקס סיום שנת הלימודים – " 1951 היא העומדת כאן למבחן . ובכל זאת הקריאה המגדרית והקריאה האידיאולוגית של הסרט מצליחות להתלכד בדימוי איקונוגרפי מרכזי : שערה הקצוץ של אביה , המסמן את אחרותה לעומת ילדות המקום ומבטא את הרגש האמביוולנטי של האם כלפי המדינה שעליה חלמה : האם שאינה מסוגלת להתמודד עם " פגעי הטבע" של החינוך הציוני בדמותם של הכינים על ראש בתה , קוצצת את שיערה של אביה . את המראה הנערי , הנכפה על הגיבורה המתבגרת , אפשר לקרוא גם כביטוי לסירוס הסמלי של האישה הצעירה , מוטיב החוזר בשני הסרטים הנוספים שיידונו בהמשך פרק זה . על מנת לנקות את בתה מ"פגעי הציונות" הנתפסת בעיניה המערביות כמלוכלכת ובלתי תואמת את החינוך האירופי שלה , לרבות נורמות ההיגיינה שעליהן חונכה , קוצצת האם את שיער בתה וכך מרחיקה אותה מנשיותה וממיניותה . על פי קריאה זו , פעולת הסירוס מתפרשת כמעשה של אהבה אימהית , שנועד לגונן על הבת ולהצילה מפני ההתערות ( הארוטית או הלאומית ) במרחב . דימוי שיערה הקצוץ של הגיבורה הוא השריד היחיד לסיפור הנשיות המסורסת , והוא המצדיק את הקריאה בסרט הקיץ של אביה כס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה