להגדרת קולנוע הגבול

ספר זה מציג את מאפייניו של קולנוע הגבול על פני שני צירים נפרדים – ציר המרחב וציר החיים בו . המשותף לשני צירים אלה הוא זניחת הממד הטמפורלי של הייצוג , קרי ייצוג המעוצב על פני זמן , לטובת הממד המרחבי . מסיבה זו גיבורי קולנוע הגבול אינם עוסקים בעתידם אלא אך ורק ביכולתם להכיל את העבר בתוך ההווה שלהם ( כפי שקורה בשחור למשל , או בלנגד עיניים מערביות . ( העדפת מודוס המרחב אינה מקרית , והיא קשורה 20 במאמרה ( 2004 ) Whatever" Became of Negating' 'Exile " מציעה ההיסטוריונית אניטה שפירא סקירה מרתקת של גלגולי שלילת הגלות מראשית המפעל הציוני בסוף המאה ה–19 ועד ביקורת שלילת הגלות בשלהי המאה . 20–ה 21 העיסוק בעולם הדתי בקולנוע הישראלי אכן יופיע במלוא עוצמתו בשנות האלפיים בסרטים כגון אושפיזין ( שולי רנד וגידי דר ( 2004 וחופשת קיץ ( דוד וולך . ( 2006 להתערערות ממד הטמפורליות , להתערערות מעמדה של ההיסטוריה בכלל , ולשורה של שינויים פרדיגמטיים המאפיינים את הפוסט–סטרוקטורליזם והפוסט–מודרניזם . דוגמה לכך אפשר למצוא בניתוח שמציע רולאן בארת ( Barthes ) לטרגדיות של המחזאי הצרפתי בן המאה ז' ה–17 אן ראסין . ( Ra...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה