חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה־1995

פרק : ה' ביטוח נפגעי עבודה סימן : א' מבוטחים ותנאים לביטוח . 75 מבוטחים ( א ) אלה המבוטחים לפי פרק זה : ( 1 ) עובד , למעט שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה , סוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר ועובד שירותי הבטחון כמשמעותו בסעיף 63 א לחוק שירות המדינה ; ( 2 ) עובד עצמאי , למעט מי שנמנה עם סוג אנשים שהוצאו מכלל עובדים עצמאיים , לענין סעיף זה , בתקנות ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ; ( 3 ) אדם המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי , במקום או אצל אדם שאושר לכך בתקנות , ולעניין זה יראו משתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים ( הוראת שעה , ( התשס"ז , 2007 כמצוי בשיקום מקצועי ; ( 4 ) אדם הנבחן לפי סעיף 22 לחוק החניכות , התשי"ג , 1953 או לפי הפרק השלישי לחוק שירות התעסוקה , והוא בשעת הבחינה בלבד ; ( 5 ) מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום , התשכ"ז ; 1967 ( 6 ) אסיר או עציר העובד בעבודה שאינה מן השירותים שנקבעו בתקנות כשירותים רגילים של בית סוהר או של מקום מעצר ; ( 7 ) חוסה במעון או במעון נעול על פי חוק הנוער , העובד בעבודה שאינה מן השירותים שנקבעו כשירותים רגילים ש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה