חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה־1995

בהתקיים תנאים אלה : א ) עובד , בין שהוא עובד שכיר ובין שהוא עובד עצמאי , ייחשב למי שאיבד את כושר התפקוד אם הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ואף לא בעבודה מתאימה אחרת ; ב ) עקרת בית תיחשב למי שאיבדה את כושר תפקודה אם אינה מסוגלת לבצע את עבודות משק ביתה ; ג ) אשפוז בבית חולים או ריתוק לבית ייחשבו לאובדן כושר התפקוד של אדם שאינו עובד שכיר ואף אינו עובד עצמאי . אי עבודה בתקופת אובדן כושר התפקוד — התנאי השישי מתנה את הזכאות לדמי תאונת עבודה בכך שהאדם ( שנפגע בתאונה ואיבד את כושר התפקוד שלו ) לא עבד בפועל בעבודה כלשהי בתקופה האמורה . הנפגע עבר בדיקה רפואית — התנאי השביעי מתנה את הזכאות לדמי תאונה בכך שהנפגע בתאונה נבדק בבדיקה רפואית בתוך 72 שעות משעת אירוע התאונה . אי עמידה בבדיקה הרפואית עלולה להכשיל את הזכאות לדמי התאונה בנסיבות . ואולם אם תוצאות התאונה התגלו בראשונה לאחר 72 שעות , כי אז מוארך פרק הזמן האמור ועל הנפגע לעבור את הבדיקה בתוך שבועיים . הארכה זו מותנית בכך שהמוסד לביטוח לאומי אכן אישר את האיחור בהתגלות תוצאות התאונה בנסיבות . . 2 ביטוח נפגעי תאונות : שיעור ומשך דמי התאונה ישולמו לכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה