חוק דמי מחלה, התשל"ו־1976

. 1 הגדרות בחוק זה – " הסכם קיבוצי" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים , התשי"ז , 1957 בין שנעשה והוגש לרישום לפי החוק האמור ובין אם לאו , או הסדר קיבוצי אחר , לרבות צו הרחבה לפי החוק האמור ; " עובד" – עובד שענין תשלום לתקופת מחלה אינו מוסדר לגביו על–פי הסכם קיבוצי ; " עובד במשכורת" – עובד שעיקר גמול עבודתו משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר ; " עובד בשכר" – עובד שאינו עובד במשכורת ; " מחלה" – אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו , הנובע , על פי ממצאים רפואיים , ממצב בריאות לקוי ; " קופת גמל" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( קופות גמל , ( התשס"ה . 2005 . 2 הזכות לדמי מחלה ( א ) עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו , בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית כאמור בסעיף – 4 ( 1 ) החל מהיום הרביעי להעדרו כאמור – תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו ( להלן – דמי מחלה (; ( 2 ) בעד הימים השני והשלישי להעדרו כאמור – מחצית דמי מחלה ; אולם שר העבודה , באישור ועדת העבודה של הכנסת , רשאי לקבוע בתקנות הוראות לענין תשלום דמי מחלה בעד הימים הראשון , השני והשלישי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה