חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח־1998

פרק : א' עקרונות יסוד . 1 עקרון יסוד זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה , מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון , על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות . . 2 מטרה חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות , ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים , וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית , בפרטיות ובכבוד , תוך מיצוי מלוא יכולתו . . 3 העדפה מתקנת אין רואים כהפליה פסולה פעולה שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של אנשים עם מוגבלות או שנועדה לקדם את השוויון של אנשים עם מוגבלות . . 4 הזכות לקבל החלטות אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו , על פי רצונו והעדפותיו , והכל בהתאם להוראות כל דין . פרק : ב' פרשנות . 5 הגדרות בחוק זה – " אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיסית , נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית , קבועה או זמנית , אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים ; " ארגון עובדים יציג" – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים , התשי"ז ; 1957 " גוף ציבורי" ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה