6 סיכון חברתי של מוגבלות: קצבת נכות, ייצוג הוגן והתאמות

מכוח פרק ט שבחוק הביטוח הלאומי , נכה ועקרת בית נכה זכאים לקבל קצבאות שונות והעיקרית שבזכויות היא הזכות לקצבת נכות חודשית . נוסף על הקצבאות המוענקות לנכה מכוח חוק הביטוח הלאומי , מוקנות לו זכויות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ"ח . 1998 מכוח חוק זה מוקנות לאנשים עם מוגבלות זכויות שונות והעיקריות שבהן הן הזכות לביצוע התאמות לרבות הזכות לייצוג הוגן , והתאמת מקום העבודה . להלן נרחיב על כך את הדיבור . א . קצבאות : קצבה חודשית – שיעורה ומועד תחילתה שיעורה של קצבת הנכות משתנה בהתאם לדרגת הנכות . לעניין זה סווגו הנכים בשתי קבוצות . קבוצה אחת היא של נכה או עקרת בית שנקבעה להם דרגת אי כושר ( השתכרות או תפקוד במשק הבית בהתאם לנסיבות ) בשיעור 74 % או יותר . בני קבוצה זו זכאים לקצבה חודשית מלאה . מאחר שבשנים האחרונות משנה המחוקק מפעם לפעם את שיעורה של הקצבה , נציין כי שיעורה של קצבת הנכות החודשית המלאה ליחיד כפי שהוא חושב ב 1 בינואר , 2011 הוא 25 % מהסכום הבסיסי . ש"ח 2 , 210 — . 100 חוק הביטוח הלאומי , סעיפים . 200-202 בחוק נקבעה זכאות לקצבאות נוספות הכוללות שיקום מקצועי לפי סעיפ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה