חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה־1995

פרק : ט' ביטוח נכות סימן : א' הגדרות . 195 הגדרות בפרק זה – " בעל ליקוי חמור" – מי שנקבעה לו , לפי הוראות סעיף , 208 נכות רפואית בשיעור של 70 % לפחות , או בשיעור של 40 % לפחות בהתאם למבחנים המנויים בפרטים 33 או 91 שברשימת הליקויים כמשמעותה בתקנות הביטוח הלאומי ( ביטוח נכות ) ( קביעת אחוזי נכות רפואית , מינוי ועדות לעררים והוראות שונות , ( התשמ"ד ; 1984 " הכנסה" – הכנסה שהשר קבע באישור ועדת העבודה והרווחה ומתאריך שקבע , וכל זמן שלא קבע כאמור – " הכנסה" כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה , הכל למעט קצבת ילדים לפי פרק , ד' ולמעט הענקות מכוח סעיף ( 2 () 1 ב ) 40 לחוק חיילים משוחררים ; " הכנסה מעבודה או ממשלח יד" – הכנסה חודשית , בפועל , לפי סעיף ( 2 ) , ( 1 ) 2 או ( 8 ) לפקודת מס הכנסה ; " זכאי במשך תקופת ממושכת" – מי שהיה זכאי לקצבה חודשית כאמור בסעיף , ( 1 ) 199 בתקופה של 60 חודשים לפחות מתוך 84 החודשים שקדמו בתכוף ליום תחילתו של חוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' , ( 109 התשס"ח ; 2008 " ליקוי" – ליקוי גופני , שכלי או נפשי הנובע ממחלה , מתאונה או ממום מלידה ; " מבוטח" – תושב ישראל שמלאו לו 18...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה