4 קצבת נכות: אמות מידה וסיווג

ולפרנס את עצמו ואת משפחתו בצורה נאותה — זכאי לקבל קצבת נכות כזכות ולא כחסד בלי להתחשב בסיבה שגרמה לנכותו . על כן , אין הצדקה לכלול מרכיב של פיצוי , כאמור , במסגרת הביטחון הסוציאלי . זאת , משום שהכללת מרכיב של פיצוי על נזק שהחברה גרמה אינה מתיישבת עם תכליתו של הביטחון הסוציאלי . אפשר להמחיש גישה זו באמצעות הרפורמה שבוצעה בהולנד בקשר לאנשים עם מוגבלות בשנת 1967 בידי השר לעניינים סוציאליים וולדקמפ , שהיה האדריכל של מערכת הביטחון הסוציאלי המודרנית ותומך נלהב ברעיון הענקת קצבאות נכות נטולות מרכיב של פיצוי . ביצוע הרפורמה והשוואת הקצבאות במסגרתה מומנו בדרך סולידרית ופריטטית בידי עובדים ומעסיקים . השוואת קצבאות הנכות העניקה יתרון לקצבאות הנכות הכללית אבל נגסה בקצבאות הנכות מעבודה . שנית , להתייחסות לכלל הנכויות באותה אמת מידה יש יתרון מהותי ופרקטי . היתרון המהותי הוא השוויון בתגמול ובטיפול שנותנת החברה לנכה בלא הבדל ואפליה בין הגורמים והנסיבות שבהן אירעה הנכות . היתרון הפרקטי נעוץ בכך שההפרדה בין הנכויות השונות מחייבת להגדיר כל ענף ביטוח נכות בפני עצמו , מה שיוצר מערכת מורכבת וביורוקרטית שיש ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה