פרק תשעה־עשר סיכון חברתי של מוגבלות: יחסי גומלין בין מוגבלות לבין עבודה וביטחון סוציאלי

. 1 מבוא 1251 מקור — אבי רמות , " נגישות של אנשים עם מוגבלויות 37 , " הדעה הרווחת 1254 13 ) 2004 ( . 2 סיכון חברתי של מוגבלות : לחצים ומגמות 1256 א . גידול במספר מקבלי קצבאות הנכות : סיבות 1256 מקור — אריק רימרמן ושירי כץ , " המדיניות כלפי נכים בישראל : סוגיות מרכזיות , " 37 הדעה הרווחת , 3 ) 2004 ( עמוד 1258 5 ב . גידול במספר מקבלי קצבאות הנכות : מגמות 1259 ג . גידול במספר מקבלי קצבאות הנכות : השלכות 1261 . 3 יחסי גומלין בין מוגבלות , עבודה וביטחון סוציאלי : דגמים 1262 א . דגם השוק 1262 ב . דגם ההשתלבות 1263 ג . דגם חופש הבחירה 1265 . 4 קצבת נכות : אמות מידה וסיווג 1267 א . אמות מידה לקביעת קצבת הנכות : צורך מול שימור המעמד 1267 ב . אמות מידה לקביעת קצבת הנכות : הבטחת קיום מול צרכים מיוחדים 1268 ג . אמות מידה לקביעת קצבת הנכות : קצבה מול השתלבות חברתית 1268 ד . אמות מידה לקביעת קצבת הנכות : לקות מול נכות 1269 ה . אמות מידה לקביעת קצבת הנכות : מוגבלות קצרת מועד מול מוגבלות ארוכת מועד 1270 ו . אמות מידה לקביעת קצבת הנכות : מימון תרומתי מול מימון תקציבי 1271 ז . אמות מידה לקביעת קצבת הנכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה