הצעת ההחלטה של ועדת פוגל, מתוך: דב פלג, "רפורמה במערכת הפנסיה", 49 בטחון סוציאלי (1997) 97, עמודים 99-98

מחליטים : א . בשל הצורך לאפשר פתיחת ענף הפנסיה לקרנות חדשות , כמתחייב מחוקי היסוד , ובשל הצורך לטפל בגירעונות אקטואריים של קרנות הפנסיה , מחליטה הממשלה על שורת צעדים להבטחת החיסכון בפנסיה , תוך שמירת היציבות בשוק ההון . צעדים אלו ישתלבו במדיניות פנסיונית כוללת . ב . . 1 החל מ–1 באפריל , 1995 הממשלה תנפיק לקרנות הפנסיה , הקיימות והחדשות , בגין עמיתים שהצטרפו אליהן החל מ–1 בינואר 1995 ( להלן – עמיתים חדשים , ( איגרות–חוב מיועדות בריבית של 4 . 8 % לשנה על 70 % מהצבירה נטו . . 55 ראו : http : // www . mof . gov . il / hon / 2001 / pension / IN-2 . asp . 56 על פעילותה של ועדת שטסל ועל הדיונים והמחשבות שהועלו במסגרתה ראו : 'ד פלג , " רפורמה במערכת הפנסיה 49 , " בטחון סוציאלי . 97 ( 1997 ) . 57 ראו : שם , בעמוד . 97 . 58 שם , שם . . 2 שר האוצר יתקין כללים בדבר השקעת יתרת 30 % מהצבירה בהשקעות בסיכון נמוך . הממשלה תעמיד " רשת בטחון" להשקעות כאמור כנגד סיכוני תשואה באיגרות–חוב ממשלתיות סחירות , בתנאים שייקבעו , וכנגד סיכוני עלייה בתוחלת החיים . . 3 קבלת עמיתים חדשים לקרנות שיהיו זכאיות לאג"ח מיו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה