בג"צ 4948/03 ובג"צ 2911/05 משה אלחנתי ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ נ' שר האוצר מר בנימין נתניהו ואח', נבו, 15 ביוני 2008

פסק דין השופטת אסתר חיות ] ... [ עקרון השוויון . 17 הזכות לשוויון הוכרה בשיטתנו המשפטית כבר מראשית ימי המדינה כזכות חוקתית מן המעלה הראשונה . היא קיבלה ביטוי בהכרזת המדינה ובחוקים השונים שחוקקה הכנסת לאורך השנים וזכתה למעמד " מלכותי" בפסיקתו של בית משפט זה . כך פסק בית המשפט בבג 2671 / 98 "ץ שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה , פ"ד נב ( 1998 ) 630 ( 3 ) ( להלן : עניין שדולת הנשים ) כי : עקרון מן הראשונים במלכות – משיכמו ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות – הוא עקרון השוויון ; ובשמו האחר : עקרון איסור ההפלייה . השוויון הוא " נשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו" ( השופט לנדוי בבג 98 / 69 "ץ ברגמן נ' שר האוצר , פ"ד כג ( 1 ) (; 693 , 698 כך הוא במשפט הציבורי וכך הוא בכל נימה ונימה של חיינו "בחברה ( שם , . 650 לסקירה מקיפה של הפסיקה והחקיקה הישראלית בנושא הזכות לשוויון ראו בגץ" 6427 / 02 התנועה לאיכות השלטון בישראל 'נ הכנסת )[ פורסם בנבו , ( 11 . 5 . 2006 , ] פסקה 26 לפסק דינו של הנשיא א' ברק ( להלן : עניין התנועה לאיכות השלטון . (( משנחקק חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו הוכרה הזכות לשוויון כחלק מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה