1 מבוא

מערכת הביטחון הסוציאלי מבטיחה את האדם מפני חשיפתו לסיכון החברתי של הגיל . ההגנה שמספקת מערכת הביטחון הסוציאלי מפני סיכון חברתי זה , כמו מפני כל סיכון חברתי אחר , משתקפת בשלושה רבדים . בפרק שבעה עשר הובהר טיבה של ההגנה החברתית מפני הסיכון החברתי של הגיל המסופקת ברובד הראשון שהוא הרובד הממלכתי . במסגרתה , קצבת הזקנה וקצבת השאירים שמשלם המוסד לביטוח לאומי ( מכוח ענף ביטוח זקנה ושאירים ) משמשות רשת מגן ממלכתית ושיורית . פרק זה מתמקד בהגנה שמספקת מערכת הביטחון הסוציאלי מפני הסיכון החברתי של הגיל ברובד השני שהוא הרובד התעסוקתי . הגנה זו משתקפת בהבטחת תשלומי פנסיה כחלופה לשכר . ההגנה מפני הסיכון החברתי של הגיל המסופקת ברובד הראשון שונה מההגנה המסופקת ברובד השני . שוני זה משתקף בעיקרו במאפיינים האלה : ראשית , ההגנה שמספקת מערכת הביטחון הסוציאלי ברובד הראשון ממומנת לרוב , כולה או חלקה , באמצעות מערכת המס ( כללית או ייעודית . ( לעומת זה , ההגנה המסופקת ברובד השני ממומנת לרוב באמצעות דמי גמולים הנגבים מהעובדים וממעבידיהם . שנית , ההגנה המסופקת ברובד הראשון היא , בדרך כלל , אוניברסלית מבחינת פריסת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה