6 קצבת שאירים: השלמה, קצבה מיוחדת, כפל, חלוקה והורשה

תשלום קצבת שאירים מעלה במצבים מסוימים כמה בעיות מיוחדות . נראה כי רצוי להציגן כל אחת לגופה . א . השלמת קצבת שאירים מקבל קצבת שאירים העומד במבחן הכנסות יהיה זכאי לתוספת השלמת הכנסה שתשלים את הקצבה לכדי סכומי ההכנסה המזערית המובטחת בחוק הבטחת הכנסה . ב . קצבה מיוחדת לשאירים אלמנה ויתומים של תושב ישראל שלא היה מבוטח כי היה בן 60 ומעלה ביום עלייתו ארצה יהיו זכאים לקצבת שאירים מיוחדת . קצבה זו משולמת לא מכוח חוק הביטוח הלאומי , אלא מכוח הסכם שבין הממשלה לבין המוסד לביטוח לאומי . הזכאות לקצבה זו מותנית בשניים : בהיעדר זכאות לקצבת שאירים על פי חוק הביטוח הלאומי וכן בעמידה במבחני הכנסה . שיעורי קצבת השאירים המיוחדת יהיו שווים לשיעורי קצבת השאירים המשולמת על פי חוק הביטוח הלאומי . ואולם בקביעת שיעורה של קצבת השאירים המיוחדת לא תובא בחשבון תוספת הוותק . ג . כפל קצבאות על פי חוק הביטוח הלאומי לא יינתנו עקרונית לאדם קצבאות שונות בעד פרק זמן אחד . נדגים : בפסיקה נדונה שאלת הזכאות ליהנות מכפל קצבאות שאירים שקמו . 83 ראו : דב"ע מט 74-0 / שני נוב , דניאלה נוב — המוסד לביטוח לאומי , פד"ע כא . 59 מכוח ק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה