חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה־1995

פרק י"א : ביטוח זקנה וביטוח שאירים סימן : א' הוראות כלליות . 238 הגדרות בפרק זה – " אלמנה" – מי שהיתה אשתו של המבוטח בשעת פטירתו , להוציא – ( 1 ) מי שהיתה אשתו פחות משנה , ואם היא בת 55 שנים ומעלה – פחות מחצי שנה , ולא ילדה לו ילד ; ( 2 ) מי שבחמש השנים האחרונות שלפני פטירת המבוטח היתה נפרדת ממנו שלוש שנים לפחות ובכללן 12 חודשים שלפני פטירת המבוטח ולא היתה זכאית למזונות ממנו על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך או על פי הסכם בכתב , או שהמבוטח לא נשא למעשה במזונותיה תוך 12 החודשים שלפני פטירתו ; פסקה זו לא תחול על אשה שבעת פטירתו של המבוטח שולמה בעדה תוספת תלויים לפי סעיפים 200 או ; 244 " אלמן" – מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה , כל עוד יש עמו ילד או הכנסתו אינה עולה על הסכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח , ט' להוציא – ( 1 ) מי שהיה בן זוגה פחות משנה , ואם הוא בן 55 שנים ומעלה – פחות מחצי שנה ; ( 2 ) מי שבחמש השנים האחרונות שלפני פטירת המבוטחת היה נפרד ממנה שלוש שנים לפחות ובכללן 12 חודשים שלפני פטירת המבוטחת ; בן זוג של מבוטחת שבשעת פטירתה היה עמו ילד שמלאו לו 18 שנים אך לא נתקי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה