1 מבוא

מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל מבטיחה הגנה לאזרחים הוותיקים שנחשפו לסיכון החברתי של הגיל . הגנה חברתית זו מסופקת בשלושה רבדים , ואלה הם : הרובד הממלכתי : קצבת הזקנה הממלכתית המוענקת מכוח חוק הביטוח הלאומי היא עמוד השדרה של רובד זה . לזכאות לקצבת הזקנה יש תחולה רחבה המקיפה את מרב התושבים בישראל , והיא עוצבה בחוק הביטוח הלאומי בתבנית ביטוחית . הרובד הממלכתי כולל גם זכות לקצבת שאירים המוענקת לאזרחים הוותיקים . יתרה מזו , במסגרת הרובד הממלכתי מוענקות לאזרחים הוותיקים זכויות נוספות על קצבת הזקנה והשאירים , ועיקרן מעוגן בשני מעשי חקיקה : חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק האזרחים הוותיקים . הדיון בפרק זה מתמקד בקצבאות המוענקות לאזרחים הוותיקים במסגרת הרובד הראשון מכוח חוק הביטוח הלאומי בלבד . הרובד התעסוקתי : ברובד זה מובטחת זכות לפנסיה תעסוקתית . בהיעדר חוק פנסיה ממלכתית מוסדר כיום רובד זה בישראל בהסדר משפטי אחר — צו הרחבה . צו ההרחבה הפנסיוני קובע כי החל ב 1 בינואר 2008 ייהנו כל העובדים השכירים מהזכות לפנסיה תעסוקתית , אם כי זכות זו מוקנית לאחר ותק בעבודה . החל ב 1 בינואר 2009 דרישת הוותק בעבוד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה