פרק שבעה־עשר סיכון חברתי של גיל: ביטוח זקנה ושאירים

. 1 מבוא 1127 מקור ג' — וני גל וראובן פסח , " התפתחות מערכת הביטחון הסוציאלי לקשישים בישראל והשלכותיה 62 , " ביטחון סוציאלי , 114 ) 2002 ( עמודים 1129 117-121 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק י"א : ביטוח זקנה וביטוח שאירים 1135 . 2 קצבת זקנה : סיווג ומרכיבים 1146 א . נדבך ראשון : קצבה אחידה ואוניברסלית — שיעורה ועדכונה 1146 ב . נדבך שני : תוספת תעסוקתית ומשפחתית 1149 ג . נדבך שלישי : השלמת הקצבה בהתאם למבחני הכנסה 1151 . 3 קצבת זקנה : תנאי הזכאות 1155 א . השתייכות לחוג המבוטחים בביטוח זקנה 1155 . 1 סוגי המבוטחים 1155 . 2 תושב ישראל 1156 ב . הגעה לגיל הזכאות 1159 ג . השלמת תקופת אכשרה 1160 ד . תשלום דמי ביטוח לפי החוק 1161 . 4 קצבת זקנה : מספיקות 1163 . 5 קצבת שאירים : תנאי זכאות 1166 א . הנפטר היה תושב ישראל 1166 ב . השלמת תקופת אכשרה בטרם הפטירה 1166 ג . השתייכות לחוג השאירים 1167 . 1 אלמן 1167 . 2 אלמנה 1168 . 3 יתום 1170 ד . פטירה 1170 ה . תשלום דמי ביטוח 1170 . 6 קצבת שאירים : השלמה , קצבה מיוחדת , כפל , חלוקה והורשה 1171 א . השלמת קצבת שאירים 1171 ב . ק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה