חוק גיל פרישה, התשס"ד־2004

פרק : א' פרשנות . 1 מטרה מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה , ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור , עד הגיעו לאותו גיל . . 2 הגדרות בחוק זה – " גמלה" – תגמול או קצבה המשתלמים לאדם , במלואם או בחלקם , כמפורט בפסקה מהפסקאות שלהלן , מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו : ( 1 ) מאוצר המדינה או מקופתו של אחד מאלה : ( א ) גוף מתוקצב , גוף נתמך או תאגיד בריאות , כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב , התשמ"ה ; 1985 ( ב ) מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה , התש"ט , 1949 שהממשלה משתתפת בתקציבו , במישרין או בעקיפין ;  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה