1 מבוא

נושא גיל הפרישה לא ירד מסדר היום הציבורי בעשורים האחרונים , והשאלה שנדונה הייתה מה הוא גיל הפרישה ההולם ואם הוא צריך להיות שווה וגמיש לגברים ולנשים כאחד . ועדות ציבוריות רבות ישבו על מדוכה זו והמלצותיהן מוצגות בסקירה התמציתית שלהלן . ועדת ניצן המליצה בשנת 1967 על קביעת גיל 62 כגיל פרישה לנשים , תוך גמישות עד גיל ; 67 ועל קביעת גיל 65 כגיל פרישה לגברים תוך גמישות עד גיל . 70 ועדת בר ניב שמינה שר העבודה בשנת 1971 לבדיקת המערכת הפנסיונית לא התייחסה לגיל הפרישה אלא לגיל הזכאות בלבד . לעניין זה הומלץ לקבוע את הזכאות לקצבה בסיסית בגיל 60 לאישה ובגיל 65 לגבר , ולעניין זכאות לקצבה נוספת נקבע גיל 65 לאישה וגיל 70 לגבר . ועדת אבידור שנתמנתה בשנת 1972 לבדיקת מעמד האישה וזכויותיה בביטוח הפנסיוני , המליצה על קביעת גיל פרישה שווה וגמיש לשני המינים ; בהמלצה נקבע כי שינוי גיל הפרישה של הנשים וסגירת הפער בין האישה לגבר ייעשו בהדרגה . ועדת זיטלני שמינה מזכיר ההסתדרות בשנת 1973 לקביעת גיל פרישה לנשים העובדות במוסדות ההסתדרות , המליצה על קביעת גיל 62 כגיל פרישה לנשים המועסקות בעבודות מינהל ושירותים ( פקיד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה