פרק שישה־עשר סיכון חברתי של גיל: גיל פרישה וגיל זכאות

. 1 מבוא 1087 . 2 דגמים מקובלים המסבירים את ( חובת / זכות ) הפרישה 1092 מקור – רות בן ישראל , " דגמים המסבירים הרחקת עובד בגיל מתקדם משוק העבודה , " שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה ( האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב , , ( 1998 עמודים 1093 1063-1054 . 3 דגם השוויון התעסוקתי 1101 . 4 עיצוב הפרישה 1105 א . העלאה מול הורדה של גיל הפרישה 1105 ב . פרישה מוחלטת מול פרישה חלקית ( מוקדמת והדרגתית ) 1106 ג . פרישה נוקשה מול פרישה גמישה 1108 ד . גיל פרישה אחיד מול גיל פרישה שונה לגבר ולאישה 1108 ה . גיל פרישה ביולוגי מול פרישה תפקודית 1110 . 5 ההסדר הישראלי בנושא גיל הפרישה 1113 מקור – חוק גיל פרישה , ד "התשס 1115 2004 א . התכלית : קביעת כללים אחידים 1119 ב . אופי החקיקה : הממד הכופה של החוק 1119 ג . גיל הפרישה : השינוי שחל 1120 מקור – תוספת לחוק גיל פרישה ( סעיפים 6 עד 1121 ( 8 ד . גיל הזכאות : השינוי שחל 1122  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה