3 יחסי גומלין בין גיל לביטחון סוציאלי: השלכות ומגמות

הסיכון החברתי של הגיל מצריך לספק לאזרחים הוותיקים הגנה ארוכת טווח . להבטחת ההגנה של האזרחים הוותיקים לאורך זמן יש צורך בתקציבים רבים . כלומר , תופעת הזדקנות האוכלוסייה העצימה את שיעורם של התקציבים הנדרשים להגנה על זכויותיהם של האזרחים הוותיקים מצד אחד , והיא עשתה זאת עד כדי סיכון יציבותה ואיתנותה הפיננסית של מערכת הביטחון הסוציאלי מצד אחר . בעקבות השלכות אלה התפתחו מגמות שהביאו לידי עיצוב מחדש של דרך הבטחת זכויותיהם של אזרחים ותיקים שנחשפו לסיכון החברתי של הגיל . העיצוב מחדש של מערכת הביטחון הסוציאלי בהקשר של הסיכון החברתי של הגיל הושפע לא רק מהתפתחותה של תופעת הזדקנות האוכלוסייה . גם לגורם האידיאולוגי הייתה השפעה ניכרת על מכלול כיווני התפתחותו . הלחצים האידיאולוגיים והשלכותיהם על שינוי מערכת הביטחון הסוציאלי בכללותה נדונו בפרק הרביעי לעיל . להלן נדון בלחצים האידיאולוגיים הרלוונטיים לעניין עיצובה של מערכת הביטחון הסוציאלי בהקשר של הסיכון החברתי של הגיל ובהשלכותיהם , ובביטוי המיוחד שניתן להם במסגרת הבטחת ההגנה על האזרחים הוותיקים מפני הסיכון של הגיל . בשלב זה תוצג רק תמציתם העקרונית של ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה