ג'ק חביב, יצחק שנור, "השלכות כלכליות של ההזדקנות על החברה", הזדקנות וזיקנה בישראל (א' רוזין עורך, אשל, 2003) 717, עמודים 721-719

יחסי תלות מוקד חשוב בדיון על השלכות הזיקנה הוא מידת התלות של הקשישים . שני המדדים השימושיים והנפוצים הם : " יחס תלות קשישים" ו"יחס תלות כולל , " המוגדרים , בהתאמה , כיחס של מספר הקשישים התלויים ושל מספר כלל התלויים בקרב אנשים בגילאי העבודה ( אנו הנחנו גילאי . ( 20-64 בשנת 1996 נע יחס תלות קשישים בין . ל–30 20 משמעות הדבר היא כי על כל קשיש בגיל פרישה ישנם שלושה עד חמישה אנשים בגיל העבודה . יחס התלות גדל מאוד מאז שנות השבעים – דהיינו , מספר האנשים שנמצאים בגיל העבודה ביחס לכל קשיש פוחת והולך . כך , למשל , באיטליה היחס ב–1970 היה 1 : 5 . 5 ( קשיש אחד על כל חמישה וחצי אנשים בגיל העבודה ) ואילו ב–1996 היחס היה ב–1970 . 1 : 3 . 5 היה היחס בארה 1 : 5 . 5 "ב וב . 1 : 4 . 5 – –1996 בשבדיה עמד היחס ב–1996 על . 1 : 3 . 3 יחס התלות בישראל נמוך יותר – כלומר , ישנם יותר אנשים בגיל העבודה על כל קשיש . ב–1996 היחס היה . 1 : 5 . 5 כמובן שעם תהליך ההזדקנות חלה עלייה משמעותית ביחס התלות של הקשישים . לעלייה זו השלכה משמעותית על עלות הפנסיה ועל ההשתתפות בכוח העבודה אשר יידונו בהמשך . יחס תלות הקשישים אינו ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה