מצב התעסוקה של מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה: משאבים, חסמים וצורכי הסיוע להשתלבות בעבודה, דוח של המוסד לביטוח לאומי וג'וינט-מכון ברוקדייל, 2003

עיקרי הממצאים אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקר המחקר נערך על מדגם ארצי של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בתקופה שבין דצמבר 1999 למרץ . 2000 נדגמו משפחות שראשיהן היו בגילאי העבודה . נאסף מידע על 932 משפחות הכוללות 1 , 246 תובעים ובנות זוגם . בנוסף למדגם המשפחות הוצא מדגם של ילדים מתוך כלל הילדים עד גיל 18 החיים במשפחות אלה . הממצאים לגבי מצבם של הילדים יפורסמו בדוח נפרד . שיטת איסוף המידע היתה ריאיון טלפוני באמצעות שאלון מובנה שרובו שאלות סגורות . במשפחות עם שני בני זוג רואיינו שניהם . נדגמים עולים מאתיופיה ונדגמים שלא היה להם טלפון רואיינו פנים אל פנים . ערבים ועולים חדשים רואיינו בשפתם - ערבית , רוסית או אמהארית . הראיונות התקיימו בחודשים ינואר-מאי . 2000 מאפיינים דמוגרפיים ועילות לקבלת הגמלה 67 % ממקבלי הגמלה הם נשים . 34 % נשואים עם ילדים , 28 % הם יחידים עם ילדים ( כמעט כולם אמהות חד–הוריות 25 % , ( יחידים - 13 % ו– נשואים ללא ילדים עד גיל . 18 38 % ממקבלי הגמלה הם עולים חדשים שהגיעו לישראל אחרי ספטמבר 36 % , 1989 הם יהודים ותיקים - 26 % ו– ערבים . 34 % הם צעירים עד גיל 31 % , 35 הם בני - 35 % ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה