7 ממד המספיקות: ההסדר הישראלי

הבטחת הכנסה מזערית בסיסית לקבוצות בעלות הכנסה נמוכה בישראל קרמה עור וגידים בשנת . 1982 בקביעת שיעור הקצבה הופרדה הקצבה להבטחת הכנסה ממערכת השירותים החברתיים . הקצבה הבסיסית להבטחת הכנסה לא נועדה לממן הוצאות בריאות , דיור ושירותים חברתיים אישיים שנשארו במועד חקיקת החוק בתחומי האחריות של משרדי ממשלה שונים והרשויות המקומיות . בעקבות חוק ההסדרים לשנת , 2003 חולקה אוכלוסיית מקבלי קצבת הבטחת הכנסה לשלוש קבוצות ואלה הן : בני 20-25 שנים החייבים להתייצב בשירות התעסוקה ; בני 25-55 שנים ובני 20-25 שנים הפטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה ; בני 55 שנים . בחוק ההסדרים לשנת 2003 נערכו קיצוצים ניכרים בשיעורה של קצבת הבטחת ההכנסה , והם רלוונטיים למי שעדיין לא מלאו לו 55 שנים . סכומי הקצבה לבני 55 ומעלה לא השתנו . על סכומי הקצבה המעודכנים לכל קבוצות הגיל ראו לעיל טבלאות . 14 . 14-4 . 1 . 90 ראו : מורגנשטיין , בעמוד . 405  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה