תרשים ‭:4‬ שיעור התוספת בגין בני משפחה (באחוזים מקצבת יחיד)