5 ממד המספיקות: תכלית והיקף הפריסה

ממד המספיקות של הקצבה להבטחת הכנסה הוא פועל יוצא מתכליתה . תכליתה של הקצבה להבטחת הכנסה מעוצבת על פי תכליתו של הביטחון הסוציאלי ונגזרת מהגדרתה . בתוקף כך אפשר לומר כי במשטר כלכלי ליברלי , תכליתה של הקצבה להבטחת הכנסה היא לספק צרכים בסיסיים הנדרשים להבטחת קיום מזערי , ואילו במשטר כלכלי סוציאל דמוקרטי תכליתה של הקצבה להבטחת הכנסה להבטיח קיום ראוי . אבל הגדרת התכלית כשלעצמה , בין כהבטחת קיום מזערי ובין כהבטחת קיום ראוי , היא עמומה . בתוקף כך , תוכנה הפרטני של התכלית אינו מוקרן מההגדרה עצמה , ועל כן , תכליתה של הקצבה להבטחת הכנסה תתמלא תוכן ממקורות חיצוניים . בעקבות זה , תוכנה של תכלית זו יעוצב בהתאם להשקפת העולם של מעצבי המדיניות הכלכלית והחברתית של הממשלה או של היושבים על כס המשפט ומתבקשים לצקת תוכן לתכלית זו באמצעות פרשנות משפטית . בישראל , זכותו של האדם להבטחת קיומו בכבוד יונקת משני מקורות . מקור אחד הוא חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו . הבטחת כבוד האדם בחוק יסוד זה נפרסת גם על הבטחת הקיום בכבוד . כפי שהוסבר , אדם הנאלץ לחיות בתנאים חומריים משפילים , נפגע בכבוד האדם שלו . המשמעות של הבטחת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה