חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א־1980

פרק : א' פרשנות . 1 הגדרות בחוק זה - " אישור השתתפות" – אישור השתתפות שמתכנן יעדים תעסוקתי מסר למוסד לביטוח לאומי לפי הוראות סעיף 45 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה ; " אלמנה" – לרבות מי שמשתלמת לה קיצבת שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח ; " בני זוג" – לרבות איש ואשה הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו ; " גיל הפרישה" – כהגדרתו בחוק הביטוח ; " גימלה" – גימלה חדשית להבטחת הכנסה המשולמת לפי חוק זה ; " הורה יחיד" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות , התשנ"ב ; 1992 ואולם על המונח "ילד" תחול ההגדרה שבחוק זה . " הסכום הבסיסי" 6 , 964 – שקלים חדשים , כשהוא מעודכן - ( 1 ) ביום 'א בטבת התשס 1 ) "ו בינואר – ( 2006 לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס 1 ) "ה בינואר , ( 2005 בתוספת - . 15 שם , בעמוד . 97 . 16 שם , שם . . 17 שם . . 18 ראו : ס"ח התשמ . 30 "א ( א ) לענין גמלה המשתלמת למקבלי גמלה לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח או לפי הוראות סימנים ג' ו–ד' שבפרק י"א בחוק האמור , הזכאים לגמלה גם לפי חוק זה – שיעור עליית המדד ש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה