פרק ארבעה־עשר היעדר אמצעי קיום: היעדר מקורות הכנסה וקצבת הבטחת הכנסה

. 1 מבוא 889 מקור — חוק הבטחת הכנסה , התשמ"א 891 1980 . 2 ממד הנגישות : מבחן החלות 915 א . מבחן החלות : תושבות 915 ב . מבחן החלות : רציפות 916 ג . מבחן החלות : גיל 917 ד . מבחן החלות : בני זוג 917 ה . מבחן החלות : סייג 920 מקור — תב ) "ע ים ) בל 002381 / 01 זייאד זיאד — המוסד לביטוח לאומי , תק-עב 921 120 , ( 2 ) 2002 . 3 ממד הנגישות : מבחן הכנסות 924 א . מבחן הכנסות : הכנסות משכר , מפנסיה ומקצבאות מחליפות שכר 924 ב . מבחן הכנסות : הכנסות מקצבאות , מהון ומרכוש 927 . 4 ממד הנגישות : מבחן תעסוקתי 931 . 5 ממד המספיקות : תכלית והיקף הפריסה 934 מקור — בג 366 / 03 "צ עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי ואח' נגד שר האוצר ואח , ' בג 888 / 03 "צ בלהה רובינובה ואח' נ' שר האוצר ואח , ' פורסם בנבו 935 מקור — מיכל קורא , ג'וני גל ורפאלה כהן , " מבט בינלאומי משווה על רשת הביטחון האחרונה בישראל 74 , " ביטחון סוציאלי , ( 2007 ) עמודים 947 43-67 . 6 ממד המספיקות : אמות מידה לקביעת שיעור הקצבה 969 מקור ג' — וני גל ואברהם דורון , מינימום לקיום בכבוד , סדרת " זרקורים על מדיניות חברתית" 1 / 2004 ( האוניברסיטה ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה