חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה־1995

פרק : ז' ביטוח אבטלה סימן : א' מבוטחים . 158 הגדרות בפרק זה " מבוטח" – ( 1 ) תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו , בהתאם לחודש לידתו , בחלק 'ב בלוח , 1 א' והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו ; ( 2 ) חייל ששירת שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון , למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע , מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום ( להלן – חייל ;( ( 3 ) מי ששירת כמתנדב בשירות לאומי תקופה שאינה קצרה מתקופה שבה חייבת יוצאת צבא אשה בשירות סדיר על פי סעיף ( 1 ) 16 לחוק שירות בטחון , מיום תום השירות ולמשך שנה מאותו יום ; ואולם בת ששירתה כמתנדבת בשירות לאומי , ותקופת שירותה בפועל לא פחתה משישה חודשים , והיא נישאה בתוך 30 הימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות הלאומי ( להלן – יום הפסקת השירות , ( יראוה כמי ששירתה כמתנדבת בשירות לאומי תקופה שאינה קצרה מתקופה שבה חייבת יוצאת צבא בשירות סדיר כאמור , ומנין השנה האמורה יחושב מיום הפסקת השירות ; " מבוטח מיוחד" – מי שהיה זכאי לדמי אבטלה לפי הוראות פרק זה , אלמלא החל לעסוק במשלח יד כעובד עצמאי , בשנה שבתכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה