ג'וני גל, "על מטוטלת ביטוח האבטלה בישראל,2003-1972", 67 ביטחון סוציאלי (2004) 109, עמודים 128-109

מבוא למערכות הביטחון הסוציאלי במדינות הרווחה , ובמדינת הרווחה הישראלית בכלל זה , יש מטרות מגוונות . אלה כוללות מניעת עוני או הקלתו , חלוקה מחדש של משאבים , פיזור הכנסותיו של אדם על פני תקופות חייו , והספקת סיוע כספי על מנת להקטין את העלויות הנובעות מן הצורך להתמודד עם צרכים ספציפיים Hills , 1993 ; McKay & Rowlingson , ) ( 1999 ; Sainsbury , 1999 קיימים מצבים , אשר בהם תוכניות ספציפיות במערכת הביטחון הסוציאלי מיועדות להשיג מטרה יחידה מבין המטרות הללו . כך , למשל , " גמלת שירותים מיוחדים" נועדה להתמודד עם העלויות הנוספות המוטלות על אדם הסובל ממוגבלות הפוגעת בתפקודו היומיומי ומשום כך הוא נזקק לסיוע הזולת על מנת לבצע פעולות שונות . גמלאות אחרות משלבות מטרות שונות , המשלימות זו את זו . כך , למשל , ניתן לראות בקצבאות ילדים ניסיון לממן הוצאות נוספות הכרוכות בגידול ילדים ויחד עם זאת ביטוי למאמץ לצמצם את העוני הנפוץ יותר בקרב משפחות עם ילדים רבים . אולם קיימת גם אפשרות נוספת : אפשר שמטרות שהן מנוגדות זו לזו תבואנה לידי ביטוי בתוכנית אחת . ( Barr , 1992 ) במצב זה צפוי , שמאפייני התוכנית ישקפו ני...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה