פרק שלושה־עשר היעדר אמצעי קיום: היעדר עבודה ודמי אבטלה

. 1 מבוא 819 מקור ג' — וני גל , " על מטוטלת ביטוח האבטלה בישראל , 67 , " 1972-2003 ביטחון סוציאלי , 109 ) 2004 ( עמודים 822 109-128 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב [ התשנ"ה , 1995 פרק : ז' ביטוח אבטלה 842 . 2 יסוד הנגישות : מבוטח 854 א . מבוטח : מעמד אזרחי , מעמד בעבודה וגיל העבודה 854 . 1 המעמד האזרחי 854 . 2 המעמד בעבודה 855 . 3 גיל העבודה 860 ב . מבוטח : חייל משוחרר ובת ששירתה בשירות לאומי 860 . 3 יסוד הנגישות : תקופת האכשרה 862 א . תקופת האכשרה : המטרה 863 ב . תקופת האכשרה : ההסדר 863 . 1 משך תקופת האכשרה 863 . 2 תקופת אבטלה נוספת 865 . 3 שיטת ספירת הימים 865 . 4 יסוד המחויבות : מובטל 867 א . הסיכון המוגן : אבטלה מאונס 867 ב . הסיכון המוגן : נכונות ויכולת לעבוד 870 . 5 יסוד המחויבות : עבודה מתאימה 871 א . עבודה מתאימה : הגדרה 871 . 1 עבודה עיקרית או עבודה אחרת תואמת 872 מקור — תב 912639 / 99 "ע ברהה דרג — 'ה לשכת שירות התעסוקה , 6 ביוני , 2001 פורסם בנבו 873 . 2 שכר מתאים 873 . 3 מרחק גיאוגרפי ממקום המגורים 874 ב . עבודה מתאימה : סירוב להצעה 875 . 1 התגבשות הסירוב 875 . 2 הג...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה