המלצת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת: עובדים בעלי אחריות משפחתית (מספר 165) 1981 (קטעים נבחרים)

. I הגדרה , היקף ואמצעי היישום ( 1 ) . 1 המלצה זו מתייחסת לעובדים ולעובדות בעלי אחריות על ילדים תלויים , אחריות המגבילה את אפשרויותיהם להתכונן לפעילות כלכלית , להיכנס אליה , להשתתף בה או להתקדם בה . ( 2 ) הוראות המלצה זו תחולנה גם על עובדים ועובדות בעלי אחריות על בני משפחה אחרים הזקוקים לטיפולם או לתמיכתם , אחריות המגבילה את אפשרויותיהם להתכונן לפעילות כלכלית , להיכנס אליה , להשתתף בה או להתקדם בה . ( 3 ) למטרות המלצה זו , המונחים " ילד תלוי" וכן " בן משפחה קרוב אחר הזקוק לטיפול ולתמיכה , " פירושם אנשים המוגדרים ככאלה בכל מדינה על פי אחד הסעיפים הנזכרים בסעיף 3 להמלצה זו . ( 4 ) העובדים הנכללים בתת–סעיף ( 2 ו–) ( 1 ) בפסקה זו ייקראו להלן " עובדים בעלי אחריות משפחתית . " . 2 המלצה זו מתייחסת לכל ענפי הפעילות הכלכלית ולכל סוגי העובדים . . 3 הוראות המלצה זו תיושמנה באמצעות חוקים או תקנות , הסכמים קיבוציים , חוקי עבודה , פסקי בוררות , החלטות בית משפט או שילוב של השיטות הללו ; או בכל דרך אחרת העולה בקנה אחד עם הנוהג הלאומי , בהתחשב בתנאים הלאומיים . . 4 הוראות המלצה זו תיושמנה בשלבים אם צרי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה