אמנת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת: עובדים בעלי אחריות משפחתית (מספר 156) 1981 (קטעים נבחרים)

סעיף 1 . 1 אמנה זו מתייחסת לעובדים ולעובדות בעלי אחריות על ילדים התלויים בהם , ואחריות זו מגבילה את אפשרויותיהם להתכונן לפעילות כלכלית , להיכנס אליה , להשתתף בה או להתקדם בה . . 2 הוראות אמנה זו תתייחסנה גם לעובדים ולעובדות בעלי אחריות על בני משפחה קרובים , הזקוקים במובהק לטיפול ולתמיכה , ואחריות זו מגבילה את אפשרויותיהם להתכונן לפעילות כלכלית , להיכנס אליה , להשתתף בה או להתקדם בה . . 3 למטרות אמנה זו , המונחים " ילד תלוי" ו"בני משפחה קרובים אחרים שבמובהק זקוקים לתמיכה ולטיפול , " משמעם מי שהוגדרו ככאלה בכל מדינה ומדינה על פי אחד הטעמים הנזכרים בסעיף 9 לאמנה זו . . 4 העובדים הנזכרים בפסקה ו–2 1 של סעיף זה יכונו להלן " עובדים בעלי אחריות משפחתית . " סעיף 2 אמנה זו מתייחסת לכל ענפי הפעילות הכלכלית ולכל סוגי העובדים . סעיף 3 . 1 על מנת ליצור שוויון יעיל בהזדמנויות וביחס לעובדים ולעובדות תציב לעצמה כל חברה–מדינה כמטרה במדיניותה הלאומית לאפשר לבעלי אחריות משפחתית , המועסקים או המבקשים להשתלב בתעסוקה , לממש את זכותם זאת בלא אפליה , וככל האפשר מבלי שייווצר קונפליקט בין אחריותם התעסוקתית לבין...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה