1 מבוא

בעקבות השינוי שחל במבנה המשפחה , ובייחוד כניסתן של הנשים לשוק העבודה , היה צורך לבחון מחדש את מרקם זכויות הביטחון הסוציאלי בכל מה שנוגע לעובדים ועובדות שהם בעלי אחריות משפחתית . התברר שבעלי האחריות המשפחתית נתונים במצב שונה ממצבם של נטולי האחריות כאמור . השוני בין שתי קבוצות המעמד מתבטא בעובדה שנטולי האחריות המשפחתית מפתחים קריירה אחת בלבד , ואילו בעלי האחריות המשפחתית נאלצים לפתח בו בזמן שתי קריירות מקבילות : בעבודה ובמשפחה . שוני זה מקשה על בעלי האחריות המשפחתית לשרוד בשוק העבודה , והוא מצריך אפוא הכרה של מערכת הביטחון הסוציאלי בזכויות חדשות שתאפשרנה להם להשתלב בשוק העבודה ושההשתלבות האמורה תיעשה על בסיס אישי ושוויוני . שוני זה מצריך לעצב זכויות ביטחון סוציאלי חדשות מעבר להגנה המסורתית שמערכת הביטחון הסוציאלי סיפקה למשפחה באמצעות הענקת קצבאות הילדים . ההתמודדות עם עיצוב מערכת הביטחון הסוציאלי לאור צורך זה מזקיקה להשיב תחילה על שלוש שאלות מפתח . שאלת המפתח הראשונה היא אם יש להעניק זכויות מיוחדות לבעלי האחריות המשפחתית . בהקשר העיוני נדונה שאלה זו בפרק השמיני לעיל . השאלה שהועמדה לדיון...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה