איור ‭:10.7‬ השפעת הקצבאות על הפחתת העוני במשפחות חד־הוריות, ‭2009-2002‬ )באחוזים( 70