ענת הרבסט, '"אנחנו תומכים בחוק משפחות חד–הוריות, במסכנים': חוק משפחות חד–הוריות – מבט לאחור", 80 ביטחון סוציאלי (2009), עמודים 35-25

מבוא חוק משפחות חד–הוריות התשנ"ב 1992 משמש במחקר זה כאבן בוחן לאופן שבו דימויים חברתיים–תרבותיים משפיעים על עיצוב זכויות חברתיות . חוק זה הוא הגדרה סטטוטורית ראשונה של משפחה חד–הורית במדינת ישראל , המעגנת את זכויותיה החברתיות–הכלכליות . ניתוח השיח סביב חקיקת החוק והתיקונים לו אפשרו לבחון את עיצוב מדיניות הרווחה עבור נשים בכלל ואימהות בפרט . העובדה שהיה זה החוק הראשון שהגדיר את מעמדן המשפטי של המשפחות החד–הוריות כקבוצה כוללת סיפקה הזדמנות להתייחס לשיח הציבורי סביבו כאל שיח מכונן . מחקר זה ביקש לבחון את הנסיבות שהובילו לחקיקת החוק ולתיקונים לו , כדי לעמוד על האופן שבו התעצבו הזכויות החברתיות של קבוצה זו ועל איכות הזכויות שהוענקו לה . במסגרת זו נבחנו היבטים מגדריים של עיצוב מדיניות רווחה כמו גם השאלה אם הזכויות שמוסדו ביססו תשתית יציבה של מערכת רווחה . נבדקה גם הדרך שבה עיצבו את החקיקה שחקנים חברתיים שונים , ובהם ארגוני הנשים , הכנסת על ועדותיה השונות , המוסד לביטוח לאומי והעיתונות . בחינת מסמכים שונים – פרוטוקולים של דיוני הכנסת וועדותיה השונות , אזכורי הדיונים בחוק בעיתונות , ריאיונות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה