חוק משפחות חד–הוריות, התשנ"ב־1992

. 1 הגדרות בחוק זה - " הורה יחיד" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה : ( 1 ) הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו ; ( 2 ) הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה ( א ) או , ( ב ) ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו ; ( א ) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות ; ( ב ) היא עגונה , כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ( נוסח משולב , ( התשנ"ה ; 1995 ( 3 ) הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים זוגו–ובן לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר . " "השר – שר העבודה והרווחה ; "ילד" – ילד כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי , שטרם מלאו לו 18 שנה . . 2 הכשרה מקצועית הורה יחיד זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפי כללים ותנאים שקבע השר בתקנות . . 3 מעונות יום הורה יחיד זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום ; השר יקבע בתקנות כללים מיוחדים לענין התחשבות בהכנסת ההורה היחיד לענין דמי האחזקה במעון . . 4 הלוואה לשיכון הורה יחיד למעט הורה יחיד כאמור בפסקה ( 4 ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה