חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב־1972

פרק : א' פרשנות . 1 הגדרות בחוק זה – " פסק דין למזונות" – פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט או בית דין מוסמך שניתנו בישראל , וכן פסק חוץ , פסק חוץ זמני או צו ביניים שהוכרזו אכיפים לפי סעיפים 3 או 8 לחוק אכיפת פסקי חוץ , התשי"ח , 1958 שלפיהם חייב אדם לשלם מזונות לבן זוגו או לילדו הקטין או להורהו ; " זוכה" – מי שפסק דין למזונות ניתן לזכותו ואינו מתגורר עם החייב , לרבות הורה שאינו מתגורר עם החייב שפסק דין למזונות ניתן לזכות ילדו הקטין הנמצא בהחזקתו אף אם אינו עמו ; "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי ( נוסח משולב , ( התשנ"ה ; 1995 " חייב" – יחיד שפסק דין למזונות ניתן לחובתו ; " ילד קטין" – לרבות קטין מאומץ וילד בגיר שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ; " המוסד" – המוסד לביטוח לאומי .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה