חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה־1995

פרק : ד' ביטוח ילדים סימן : א' פרשנות . 65 פרשנות ( א ) בפרק זה "מבוטח" – ( 1 ) מבוטח לפי פרק א"י , למעט עקרת בית כהגדרתה בסעיף ; 238 ( 2 ) יחיד היושב בישראל , ואינו נעדר ממנה אלא העדר ארעי שהוא סביר , לדעת עובד המוסד שהוסמך לכך , ואין בו לסתור טענת אותו יחיד כי הוא יושב בישראל , ואינו מבוטח לפי פרק א"י , למעט עקרת בית כהגדרתה בסעיף . 238 " ילד" – ( 1 ) ילדו של מבוטח או של מי שהיה מבוטח ; ( 2 ) מי שאינו ילדו , אם הוכח , להנחת דעתו של מי שהסמיכה לכך המינהלה , כי בתקופה שנקבעה בתקנות פירנס אותו המבוטח , ובלבד שהילד נמצא בישראל ולא מלאו לו 18 שנים ; והמונחים "אב , " "אם" ו"הורה" יתפרשו בהתאם לכך . ( ב ) לא יראו ילד כנמצא בחוץ לארץ אם יצא מישראל לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים ; אולם המוסד רשאי לראותו כאילו הוא בישראל גם אם יצא מישראל לתקופה העולה על שלושה חודשים . סימן : ב' קצבת ילדים . 66 זכות לקצבת ילדים הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד . . 67 מנין ילדים ( א ) לא יבוא ילד , בפרק זמן אחד , במנין ילדים של יותר מהורה מבוטח אחד . ( ב ) ילד שיש לו שני הורים , יבוא ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה