4 קצבאות ילדים: ההסדר הישראלי

הזכות ליהנות מקצבאות ילדים עברה בישראל כמה גלגולים וקיבלה ביטויים שונים בתקופות שונות . תחילה נציג סקירה היסטורית של התפתחות נושא קצבאות הילדים בישראל , ורק אחר כך נעמוד על פרטי ההסדר הנוהג כיום . א . קצבאות ילדים : סקירה היסטורית בשנת 1959 הוסדרה בראשונה בחקיקה הישראלית זכותן של משפחות מטופלות בילדים ליהנות מקצבת ילדים , אך מאז עבר ההסדר החוקי שינויים מפליגים . במאמר המובא להלן מנתח אברהם דורון את ההתפתחות שחלה בנושא קצבאות הילדים בישראל עד לשנת . 2005 בעת הקריאה שימו לב לעניינים האלה : אילו תוכניות של קצבאות ילדים פעלו בישראל בשנות השבעים של המאה ה ? 20 מה היא תוכנית ביטוח ילדי עובדים שכירים ? מה היא תוכנית קצבאות ילדים למשפחות יוצאי צבא ? מה הם עקרונות הרפורמה במערכת קצבאות הילדים שהכינה ועדת בן שחר ? מה טיב השינויים שחלו במערכת קצבאות הילדים בשנות השמונים ? מה אפיין את ההתפתחויות שחלו בקצבאות הילדים במהלך שנות התשעים של המאה ה ? 20 מה הן משמעויותיו של השינוי מרחיק הלכת שהתרחש בקצבאות הילדים בשנת ? 2000 מה הן ההשלכות של התוכניות הכלכליות השונות שעברו בכנסת בשנים 2002-2004 על משפחו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה