3 קצבאות ילדים: אחידות, משתנות, חד־רובדיות או רב־רובדיות

הקביעה שמשפחות המטופלות בילדים זכאיות ליהנות מקצבאות ילדים מעלה שתי שאלות המעוגנות , כל אחת , בממד שונה של הקצבאות האמורות כדלקמן : האחד , מעוגן בשיעורה של קצבת הילדים . השאלה העולה בהקשר זה היא אם יש לשלם קצבה אחידה או שונה בגין כל אחד מילדי המשפחה . האחר , מעוגן בהיבט הרובדי של קצבאות הילדים . השאלה העולה בהקשר זה היא אם הזכאות לקצבת הילדים היא חד רובדית או רב רובדית . כל אחת משתי השאלות האלה מחייבת דיבור נוסף . א . קצבה אחידה או משתנה כאמור , השאלה המחייבת התייחסות בהקשר זה היא אם יש לשלם קצבת ילדים אחידה בגין כל אחד מילדי המשפחה . נזכיר : הענקת הזכות ליהנות מקצבאות הילדים הייתה אמורה לאפשר למשפחה קיום בכבוד , אף שהוצאותיה גדלו בעקבות הגדלת המשפחה . הוצאותיה של המשפחה גדלות כבר מהילד הראשון . מכאן , שיש להכיר בזכותה של המשפחה ליהנות מקצבת ילדים כבר החל בילד הראשון . לא תמיד הקפידו על קיומו של עיקרון זה . במדינות שונות ובתקופות שונות הזכאות לקצבת ילדים אינה מתחילה בילד הראשון , או ששיעורה משתנה בהתאם למיקומו של הילד במניין הילדים ולעתים שיעורה משתנה מטעמים אחרים . נדגים : בישראל , למ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה