פרק עשירי הרחבת המשפחה: קצבאות ילדים, הבטחת תשלום מזונות ומשפחות חד־הוריות

. 1 מבוא 657 . 2 קצבאות ילדים : קצבאות אוניברסליות או קצבאות מותנות במבחני נזקקות 659 א . חיוניותם של מבחני נזקקות להשגת שוויון אופקי 660 ב . חיוניותם של מבחני נזקקות לשימוש יעיל במשאבים 662 ג . מבחני נזקקות והשפעתם על ההנעה לעבודה 663 . 3 קצבאות ילדים : אחידות , משתנות , חד רובדיות או רב רובדיות 665 א . קצבה אחידה או משתנה 665 ב . קצבת ילדים חד רובדית או רב רובדית 667 . 4 קצבאות ילדים : ההסדר הישראלי 669 א . קצבאות ילדים : סקירה היסטורית 669 מקור — אברהם דורון , " שחיקתה של מדינת הרווחה בישראל בשנים : 2000-2003 המקרה של קצבאות הילדים 11 , " עבודה , חברה ומשפט , ( 2005 ( 95 עמודים , 103-95 670 107-115 ב . קצבאות הילדים : זכאות ושיעור 691 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ד' ביטוח ילדים 691 . 1 זכאות 695 . 2 שיעור הקצבה 696 . 3 למי משולמת קצבת הילדים 697 . 4 אי מיסוי 697 . 5 מענק לימודים 697 . 5 הבטחת תשלום מזונות 701 מקור — חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( התשל"ב 701 1972 א . תנאי הזכאות 705 ב . שיעור התשלום הניתן על חשבון הבטחת המזונות 708 מקור : ענת הרבסט ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה