5 היריון ולידה: ההסדר הישראלי – פן הדאגה לבריאות

השמירה על הבריאות משתקפת בשלושה הסדרים : א ) איסור העסקה בעבודה מסוכנת ; ב ) טיפולי פוריות ; ג ) בדיקות רפואיות . א . עבודה מסוכנת איסור ההעסקה בעבודה מסוכנת נועד לשמור שפוריותה של האישה העובדת לא תיפגע . ההסדר הסטטוטורי מגן אפוא על פוריות האישה , אך הוא חושף את פוריות הגבר לסיכונים . סעיף 1 לחוק עבודת נשים מסמיך את שר העבודה והרווחה , באמצעות חקיקת משנה , לאסור או להגביל העבדת עובדת בעבודה מסוימת , או בתהליך ייצור מסוים , או במקום עבודה מוגדר , אם לדעתו היא עלולה לפגוע בבריאות האישה . לשונו של סעיף 1 היא רחבה ועל כן השתמש שר העבודה והרווחה בסמכותו והתקין תקנות עבודת נשים ( עבודות אסורות ועבודות מוגבלות , ( התשס"א , 2001 וצמצם בהן את התחולה של הסעיף בשניים : א ) בכך שאסר העסקת נשים במקומות או בעיסוקים המסכנים את . 89 הוראת סעיף 1 היא הוראה מפלה במובן זה שהיא אינה מגינה על פוריות הגבר מחד גיסא , ומצמצמת את שוויון ההזדמנויות של האישה על ידי ההגבלה הנובעת מהשמירה על הפוריות של האישה בלבד מאידך גיסא . יש להניח , כי בעתיד הלא רחוק גם ישראל תלך בעקבות ארגון העבודה הבין לאומי , ותגן על פוריו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה