חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה־1995

פרק : ג' ביטוח אימהות סימן : א' הוראות כלליות . 39 הגדרות בפרק זה – " לידה" – לידת ולד חי או לידה אחרי עשרים וששה שבועות של הריון ; " הכשרה מקצועית" – הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי , לפי מבחנים ובתנאים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה . . 40 מבוטחת ( א ) מבוטחת למענק אשפוז , למענק לידה ולקצבת לידה היא אחת מאלה : ( 1 ) מבוטחת לפי פרק י"א או אשת מבוטח לפי פרק י"א , אף אם הלידה אירעה מחוץ לישראל ; ( 2 ) עובדת או עובדת עצמאית המועסקת בישראל או אשת עובד או עובד עצמאי המועסק בישראל ששה חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה , אף אם כל אלה אינם תושבי ישראל , ובלבד שהלידה אירעה בישראל ; פסקה זו לא תחול על מי שמתגורר באזור ואינו תושב ישראל באזור , והכל כהגדרתם בסעיף . 378 ( ב ) מבוטחת לדמי לידה היא אחת מאלה : ( 1 ) עובדת או עובדת עצמאית שמלאו לה 18 שנים והיא מועסקת בישראל , ואם היא ומעבידה הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל , אף אם היא עובדת מחוץ לישראל ; ( 2 ) אשה שמלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית . . 41 גמלה למי שאינה מבוטחת המוסד רשאי – ( 1 ) לתת גמלה לפי פרק זה אף למי שאינה מבו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה