חוק עבודת נשים, התשי"ד־1954

. 1 עבודות אסורות ועבודות מוגבלות שר העבודה רשאי , בתקנות , לאסור או להגביל העבדת עובדת בעבודה פלונית בתהליך ייצור פלוני או במקום עבודה פלוני שהעבודה בהם עלולה לדעתו , לפגוע במיוחד בבריאות האשה . ] ... [ . 6 חופשת לידה ( א ) עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בתוך חופשת הלידה . ( ב ) ( 1 ) חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות , מהם שבעה שבועות או פחות מזה , כרצון העובדת , לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה ; ( 2 ) עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה , ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה עשר שבועות , או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של חופשת הלידה , אם מימשה את זכותה להאריכה לפי סעיפים קטנים , ( 1 ב ) ( ג , ( ( ד ) או ( 1 ד ) ( להלן הארכות ;( ( 3 ) עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה כאמור בפסקה , ( 2 ) לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה כאמור ; ( 4 ) שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לקבוע הוראות לעניין מתן הודעה על קיצור חופשת הלידה כאמור בסעיף קטן זה , ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות להודעה למי שהעובדת עבדה אצלו לפני חופשת הלי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה