המלצת העבודה בדבר ההגנה על האימהות (מספר 191) 2000

חופשת לידה ( 1 ) . 1 המדינות החברות תפעלנה להארכת חופשת הלידה כמצוין בסעיף 4 לאמנה , לתקופה של 18 שבועות לפחות . ( 2 ) יינקטו האמצעים להארכת חופשת הלידה במקרה של לידת יותר מתינוק אחד . ( 3 ) ככל האפשר , יינקטו אמצעים להבטיח שהאישה תהיה זכאית לבחור בחירה חופשית את הזמן שבו היא נוטלת כל חלק שאינו בגדר תקופת החובה מתוך חופשת הלידה שלה , לפני הלידה או אחריה . . 3 ראו : http : // www . ilo . org / ilolex / lex-cgi / convde . pl ? R 191 הטבות . 2 בהתאם למקרה , ולאחר התייעצות עם הגופים היציגים של המעסיקים ושל העובדים , תוגדלנה ההטבות הכספיות שלהן זכאית האישה במהלך חופשה לפי סעיפים ו–5 4 לאמנה , עד לסכום המלא של שכרה לפני הלידה , או עד לגובה השכר שעל בסיסו מחשבים את גובה ההטבות . . 3 ככל האפשר , ההטבות הרפואיות האמורות בסעיף , 6 פסקה , 7 של האמנה , תכלולנה : ( א ) טיפול הניתן במרפאת הרופא , בבית או בבית חולים או במוסד רפואי אחר בידי רופא כללי או רופא מומחה ; ( ב ) טיפול לידה הניתן על ידי מיילדת מוסמכת או על ידי שירות לידה אחר בבית או בבית חולים או במוסד רפואי אחר ; ( ג ) טיפול בבית חולים או במ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה